Kancelaria zapewnia usługi z zakresu prawa spadkowego, w tym:

 • analizę dokumentów,
 • sporządzanie pism,
 • reprezentację przed sądem,
 • współpracę z notariuszem (testament, poświadczenie dziedziczenia),
 • doradztwo dotyczące dogodnego i bezpiecznego rozrządzania majatkiem na wypadek śmierci.

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

W sprawach gospodarczych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • po­stę­po­wa­nia przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w tym za­kła­da­nie i re­je­stra­cja spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, prze­kształ­ce­nia, po­dzia­ły i łą­cze­nie podmio­tów gospo­dar­czych, przy­go­to­wy­wa­nie oraz zmia­ny umów i sta­tu­tów spół­ek,
 • spra­w o za­pła­tę,
 • od­szko­do­wa­ń z ty­tu­łu czynu niedozwolonego oraz nie­wy­ko­na­nia lub nie­na­le­ży­te­go wy­ko­na­nia umo­wy,
 • ka­r umow­nych.