Kancelaria zapewnia obsługę prawną obu stron stosunku pracy – zarówno Pracodawcy, jak i Pracownika. 

Obsługa prawna Pracodawców to przede wszystkim:

 • konsultacje i negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym opracowanie procedury zwolnień grupowych,
 • doradztwo w sprawach dotyczących zatrudnienia, a w szczególności:
  • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (w tym „trudne zwolnienia”, rozstanie z pracownikami chronionymi i kadrą kierowniczą),
  • rozliczania czasu pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, Układy Zbiorowe Pracy),
 • opracowanie procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi.

Doradztwo prawne dla Pracownika to w szczególności:

 • porady prawne w sporze z pracodawcą,
 • reprezentacja przed sądem pracy,
 • konsultacja wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy
 • reprezentacja w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • reprezentacja w sprawach ze stosunku pracy (zaległe wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, odprawy itp.),
 • doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji.