Kancelaria adwokata Tomasza Kędry specjalizuje się w Prawie oświatowym, Prawie pracy i Prawie ubezpieczeń społecznych. Adwokat świadczy usługi m.in. prywatnym i publicznym placówkom oświatowym oraz nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym (pracownikom administracji i obsługi). Adwokat prowadzi także obsługę gmin, obejmującą kwestie oświatowe i prawa pracy.

Adwokat świadczy również usługi dotyczące spraw zabezpieczenia społecznego. W ich zakres wchodzi pomoc obejmująca kwestie emerytur i rent oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Kancelaria w Katowicach oferuje również pomoc przedsiębiorcom oraz firmom, których działalność jest regulowana przez prawo gospodarcze. W zakres świadczonego wsparcia wchodzi również legalizacja zatrudnienia, obejmująca reprezentowanie interesów pracodawców oraz cudzoziemców, starających się o legalną pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo oświatowe

Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, finansowanie zadań oświatowych, emerytury nauczycielskie i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, kompleksowa obsługa prawna publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, wsparcie w kwestiach dotyczących dotacji dla placówek oświatowych.

Więcej

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Obsługa prawna obu stron stosunku pracy – Pracodawcy i Pracownika; Kodeks pracy, Ustawa o związkach zawodowych, zwolnienia grupowe, zakaz konkurencji, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę.

Więcej

Prawo ubezpieczeń społecznych

Porady prawne, opinie prawne, reprezentacja w sporach z ZUS, w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także emerytury górnicze, emerytury pomostowe, emerytury nauczycielskie oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Więcej

Obsługa gmin

Kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Więcej

Prawo cywilne i gospodarcze

Obsługa w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa spółek.

Więcej

Legalizacja zatrudnienia

Audyt legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz wsparcie na każdym etapie postępowania dotyczącego legalizacji zatrudnienia – od analizy statusu prawnego cudzoziemca, przez dobór właściwej procedury legalizacji po reprezentację przed właściwymi urzędami.

Więcej