Kancelaria zapewnia:

 • doradztwo i prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, funkcjonowania, przekształcania lub likwidacji placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym,
 • reprezentowanie placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym, w sprawach spornych w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • pomoc prawną przy czynnościach związanych z przekształceniami placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym,
 • pomoc prawną dotyczącą praw i obowiązków nauczycieli oraz pracowników samorządowych,
 • doradztwo i konsultacje skierowane do dyrektorów placówek oświatowych (w tym doradztwo i pomoc prawna w zakresie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy nauczycieli i pracowników samorządowych; warunków pracy i wynagrodzenia nauczycieli i pracowników samorządowych, nagród i odznaczeń, oceny pracy nauczyciela; wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli; awansu zawodowego; uprawnień socjalnych i urlopów nauczycieli i pracowników samorządowych; odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, odpowiedzialności porządkowej pracowników i inne),
 • pomoc prawną dotyczącą innych form zatrudnienia – tworzenie wzorów umów o pracę oraz niestandardowych dokumentów dotyczących zatrudnienia (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • pomoc prawną przy prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • pomoc prawną przy przygotowywaniu dokumentacji wymaganej przez prawo, w tym aktów wewnętrznych – statutów i regulaminów – z zakresu prawa oświatowego,
 • pomoc prawną w zakresie doradztwa dotyczącego zasad udzielania i rozliczania dotacji i finansowania placówek oświatowych,
 • reprezentowanie w sprawach spornych dotyczących wysokości należnej dotacji i sposobu jej rozliczenia,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • udzielanie innych porad prawnych związanych z prawem oświatowym, prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych związanych z prawem oświatowym, prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych.