Adwokat Tomasz Kędra od 14 lat zajmuje się problematyką prawa oświatowego, współpracuje z największymi nauczycielskimi organizacjami związkowymi w południowej Polsce i jest specjalistą w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
 • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym z zakresu emerytur nauczycielskich i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, jak również emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc prawna dla nauczycieli

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w pomocy prawnej dla nauczycieli. Nasz Klient może liczyć na:

 • doradztwo i reprezentację w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń.

Kancelaria oferuje w szczególności pomoc w sprawach:

 • czasu pracy nauczycieli,
 • zasad wynagradzania nauczycieli,
 • zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia (dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dodatek za warunki pracy),
 • warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli,
 • urlopów dla poratowania zdrowia,
 • emerytur nauczycielskich i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • uprawnień macierzyńskich i rodzicielskich,
 • ustalania i egzekwowania obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkół i placówek,
 • pomoc w postępowaniu związanym z awansem zawodowym oraz oceną pracy i oceną dorobku zawodowego (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r. i od 1 września 2019 r, w tym również reprezentację w sprawach odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego i o stwierdzenie nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym (odwołania od kar porządkowych, odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy, sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą),
 • pomoc i reprezentację w przypadku wszczęcia i prowadzenia przeciwko nauczycielowi postępowania dyscyplinarnego za uchybienia godności zawodu nauczyciela i jego obowiązkom, nauczyciel otrzyma wsparcie już na etapie postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego (zapoznanie z zarzutami, ustalenie linii obrony, udział w przesłuchaniach świadków, omówienie grożących kar dyscyplinarnych, sporządzenie pism i odwołań w toku postępowania), oferujemy również pomoc w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków z uwagi na popełnienie czynów naruszających prawa i dobro dziecka,
 • nauczyciel uzyska pomoc na etapie postępowania dyscyplinarnego przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy wojewodzie (udział w rozprawie dyscyplinarnej), jak również na etapie postępowania odwoławczego od niekorzystnego orzeczenia dyscyplinarnego– w tym w zakresie sporządzimy odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji oraz udziału w rozprawie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną.

Obsługa prawna placówek oświatowych

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w tym przede wszystkim:

 • zakładanie i organizację placówek oświatowych,
 • doradztwo prawne w zarządzaniu placówką: przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników, ustaleniu wymiaru etatu, nadawaniu stopni awansu zawodowego, sprawach dot. organów prowadzących i innych,
 • sporządzanie i analizę statutów, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów wewnątrzzakładowych.

Dotacje dla placówek oświatowych

Kancelaria zapewnia wsparcie w kwestiach dotyczących dotacji dla placówek oświatowych. Nasz Klient może liczyć na:

 • audyt rozliczenia dotacji oświatowych,
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów, w szczególności związanych z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy o pracę, rozliczenie dotacji na dzieci niepełnosprawne itp.),
 • pomoc prawną w zakresie decyzji o zwrocie dotacji nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 • wsparcie w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • reprezentację przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.