Adwokat Tomasz Kędra od 14 lat zajmuje się problematyką prawa oświatowego, współpracuje z największymi nauczycielskimi organizacjami związkowymi w południowej Polsce i jest specjalistą w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
 • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym z zakresu emerytur nauczycielskich i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, jak również emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej dla nauczycieli. Nauczyciel może u nas liczyć na:

 • doradztwo w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy Prawo oświatowe,
 • pomoc w postępowaniu związanym z awansem zawodowym oraz oceną pracy (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018r.,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym (odwołania od kar porządkowych, odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy),
 • reprezentację w postępowaniu dyscyplinarnym przed komisjami dyscyplinarnymi.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w tym przede wszystkim:

 • zakładanie i organizacja placówek oświatowych,
 • doradztwo prawne w zarządzaniu placówką: przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników, ustaleniu wymiaru etatu, nadawaniu stopni awansu zawodowego, sprawach dot. organów prowadzących i innych,
 • sporządzanie i analiza statutów, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów wewnątrzzakładowych.

Kancelaria zapewnia wsparcie w kwestiach dotyczących dotacji dla placówek oświatowych. Nasz Klient może liczyć na:

 • audyt rozliczenia dotacji oświatowych,
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów w szczególności związanych z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy o pracę, rozliczenie dotacji na dzieci niepełnosprawne itp.),
 • pomoc prawną w zakresie decyzji o zwrocie dotacji nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 • wsparcie w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • reprezentację przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.