Kancelaria adwokata Tomasza Kędry, mieszcząca się w Katowicach, świadczy usługi z zakresu prawa pracy, regulującego stosunki między pracodawcą a osobą zatrudnianą. Obejmują one pomoc merytoryczną w kwestiach pozasądowych, jak i reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi i stosownymi sądami w sprawach praw i obowiązków stron, regulowanych Kodeksem pracy, innymi ustawami i aktami wykonawczymi. Wsparcie świadczone jest również osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wsparcie dla Pracodawców, świadczone przez adwokata, to przede wszystkim:

 • konsultacje i negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym opracowanie procedury zwolnień grupowych,
 • porady dotyczące zatrudnienia, a w szczególności: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (w tym „trudne zwolnienia” – rozstanie z pracownikami chronionymi i kadrą kierowniczą) oraz rozliczania czasu pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, Układy Zbiorowe Pracy),
 • przygotowanie procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych,
 • bieżąca obsługa prawna z zakresu spraw pracowniczych,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło).

Pomoc adwokata dla Pracownika to w szczególności:

 • porady prawne w kwestiach spornych,
 • reprezentacja przed właściwym sądem,
 • konsultacja wypowiedzenia stosunku pracy i wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy,
 • doradztwo i reprezentacja przed sądem w kwestiach dotyczących rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy,
 • reprezentacja w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • reprezentacja w sprawach zaległych wynagrodzeń, ekwiwalentów za urlop, odpraw i innych świadczeń związanych z pracą,
 • doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło).